Webvertising voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van AutoScout24 Nederland B.V. voor het adverteren op www.autoscout24.nl.

Overeenkomst
Er is sprake van een overeenkomst wanneer een offerte van AutoScout24 is ondertekend door de adverteerder. Voor uitgebrachte offertes geldt een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Tarieven en prijzen
AutoScout24 is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. De tarieven zijn geldig tot de op de tariefkaart genoemde datum. Contracten en offertes na de genoemde datum worden met de nieuwe tarieven uitgevoerd.

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. AutoScout24 is gerechtigd BTW-wijzigingen aan de adverteerder door te berekenen.

Erkende mediabureaus hebben recht op 15% bureaukorting. Voorwaarde is dat de betaling via het mediabureau verloopt.

Exclusiviteit
AutoScout24 zegt geen exclusiviteit toe. Tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken.

Aanleveren materiaal
Voor het succesvol adverteren gelden de volgende afspraken voor de aanlevering van advertentiemateriaal:

  • Het materiaal dient minimaal twee werkdagen voor aanvang van het contract aangeleverd te zijn
  • Aanlevering is per e-mail bij de afdeling Traffic: advertising@autoscout24.nl
  • Het aangeleverde materiaal voldoet aan de aanleverspecificatie zoals vermeld op de tariefkaart.

Indien deze afspraken niet worden nagekomen is AutoScout24 niet verantwoordelijk voor vertraging bij de plaatsing van de advertentie. Middels de overeenkomst is de adverteerder/reclamebemiddelaar verplicht zich aan het afgesloten contract te houden.

Weigering van advertenties
AutoScout24 is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. Hieraan kunnen geen schadeverplichtingen ontleend worden. Deze bevoegdheid geldt ook voor advertentiecontracten die in uitvoering zijn. AutoScout24 behoudt zich tevens het recht om tekst en vorm van advertenties, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. AutoScout24 hanteert de IAB Guidelines.

Aansprakelijkheid
Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Autoscout24 aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de hoogte van de factuurwaarde voor dat onderdeel. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Advertenties behoren na verschijning te worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaal plaatsingen is AutoScout24 uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart AutoScout24 voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de advertenties verwijzen.

Niet behalen van het aantal views
Advertentiecontracten waarbij het aantal impressies niet binnen de afgesproken termijn is behaald, worden in overleg met de adverteerder/reclamebemiddelaar:

a. stopgezet, alleen de behaalde impressies worden gefactureerd

b. verlengd tot het aantal impressies is behaald

Betaling
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

Niet of niet tijdige betaling
Bij niet of niet tijdige betaling komen alle extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder extra kosten wordt verstaan: gerechtelijke proces- en executiekosten, wettelijke rente en de buitengerechtelijke inningskosten. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 300,- en € 25,- registratiekosten.

Contact

Contact:

» E-Mail
» Tel. 0347-350-777